Gubanc Foto

Splošni pogoji poslovanja

1. Člen: osnovni pojmi:
Fotograf je izvajalec storitve. Naročnik ali stranka je fizična ali pravna oseba, ki naroči storitev pri izvajalcu storitve.

2. Člen: obveznosti naročnika:
Naročnik se z naročilom zavezuje, da se strinja s pogoji poslovanja in je seznanjen z naročeno storitvijo, umetniškim slogom fotografa, ceno, ter rokom izvedbe in plačila. Izvajalcu storitve bo zagotovil ustrezne pogoje za ustrezno izvajanje storitve, kar vključuje aktivno komunikacijo in pravočasno obvestilo o morebitnih spremembah.
Naročnik je odgovoren za pridobitev potrebnih dovoljenj o fotografiranju in objavi fotografij oseb, ki sodelujejo pri fotografiranju, oziroma so prisotni na dogodku. Izjema so podizvajalci, ki jih je naročil fotograf, na primer fotomodel. Naročnik je sam odgovoren za lastno varnost. Izvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki bi se zgodile kot posledica fotografiranja.

3. Člen: obveznosti fotografa:
Izvajalec storitve se zavezuje, da bo storitev opravil v svoji najboljši moči in v skladu z objavljenimi splošnimi pogoji poslovanja. Če ne pride od višje sile, bo izvršil dogovorjeno storitev in izročil končni izdelek v dogovorjenem roku. Rok izvedbe storitve se nanaša na digitalno oddajo končnega materiala oziroma njegov predogled (fotografija v majhni resoluciji ali z vodnim žigom). Če ni navedeno drugače, se rok določi na podlagi pisnega ali ustnega dogovora.
Fotograf je sam odgovoren za lastno varnost.

4. Člen: cenik, rok plačila, kilometrina, rezervacija in plačilo avansa:
Rok plačila je 10 dni od dneva izdaje računa, en mesec v primeru javne uprave. Cene storitev so objavljene na spletni strani gubancfoto.com, oziroma so navedene v ponudbi, ki jo naročnik prejme ob povpraševanju in je posredovana preko elektronske pošte. Cene na spletni strani veljajo za leto 2023. Fotograf si pridržuje pravico, da v nekaterih primerih (nove stranke ali večja naročila) končni izdelek odda po tem, ko stranka poravna obveznost do plačila. V tem primeru, stranka dobi predogled. Račun se izda po tem, ko fotograf odda izdelek (ali predogled) v elektronski obliki.
Rezervacija vašega termina fotografiranja je dokončno potrjena ob plačilu avansa. Avans je v višini 20 % zneska predračuna naročene storitve, zaokrožen navzgor na prvo celo število. Brez plačanega avansa ima izvajalec storitve pravico kadarkoli odpovedati fotografiranje. Prejem avansa izvajalec potrdi pisno, preko elektronske pošte.
Kilometrina se obračuna po tarifi 0,37 €/km. Fizičnim strankam se ne računa kilometrine za prvih 50 km.

5. Člen: odpoved naročene storitve:
Naročnik lahko kadarkoli odpove naročeno storitev. V primeru odpovedi naročnika več kot dva meseca pred izvajanjem storitve, se povrne vpačan avans. Izvajalec lahko kadarkoli odpove naročeno storitev (navadno zaradi višje sile) in povrne plačan avans. V najboljši moči bo izvajalec storitve našel nadomestnega fotografa po primerljivi ceni.

7. Člen: unikatnost storitve:
Končni rezultat je vedno plod fotografovega umetniškega sloga, pridobljenega znanja in navdiha danega trenutka. Ne sprejemamo reklamacij na račun tehnične izvedbe, kompozicije ali post-produkcije fotografij. Velik del ekspresivnosti končnega izdelka je v obdelavi in izboru primernih fotografij. Po trikratni ceni imate možnost odkupa surovih izdelkov brez opravljene selekcije, vendar nimate pravice do kakeršnekoli javne objave, ta se smatra kot kršitev avtorskih pravic (pravica do javne objave) in kršenje splošnih pogojev poslovanja.
Gubanc Foto se zavezuje, da bo vaše fotografije hranil vsaj leto dni po izdanem računu. V tem obdobju lahko kadarkoli zahtevate ponovno digitalno oddajo naročenih izdelkov.

8. Člen: podalšanje časa izvajanja storitve:
Na dan storitve imate ob dogovoru možnost podaljšanje izvajanja storitve. Dodatne ure se obračunajo 10 € več kot zadnja tekoča ura.

9. Člen: avtorske pravice in javno objavljanje končnih izdelkov:
Prenos avtorskih pravic je naveden v pogodbi (račun) glede na naročeno storitev. Izvajalec storitve zadrži vse moralne in materialne avtorske pravice, ki niso navedene na računu. Stranke imajo možnost odkupa pravice do prve objave (17. Člen ZASP), pravice do reproduciranja (23. Člen ZASP), distributiranja (24. Člen ZASP), dajanja v najem (25. Člen ZASP), javnega predvajanja (28. Člen ZASP), javnega prikazovanja (29. Člen ZASP) in predelave (33. Člen ZASP).
Fizične stranke lahko reproducirajo in javno objavljajo prejete izdelke, vendar samo z navedbo avtorstva (Jure Gubanc ali Gubanc Foto). Za komercialno uporabo je potrebno pridobiti soglasje avtorja in plačilo klavzule.
Poslovni uporabniki imajo v ceni zajete avtorske pravice, ki so del narave storitve. Primer: poslovni portret lahko uporabljate za svojo predstavitev v vseh medijih. Ne smete ga uporabiti kot propagando na jumbo plakatih. Fotografije dogodkov lahko uporabljate za javno prikazovanje in poročanje v zvezi z dogodkom. Za uporabo v promocijski namen  se računa doplačilo (naprimer naslednji dogodek). Ipd.
Izvajalec storitve lahko izdelke kadarkoli zasebno prikazuje za namen predstavitve svojega znanja, izkušenj in storitve. Za javno objavo na spletni strani ali socialnih omrežjih bo izvajalec storitve o tem pisno obvestil naročnika in ga vprašal za dovoljenje. V primeru neodzivnosti naročnika, se smatra, da fotograf lahko objavi izdelek. Brez obvestila se lahko objavljajo fotografije, ki se lahko smatrajo kot simbolične (jim ni možno natančno določiti kraj in čas nastanka, osebe so nerazpoznavne).

10. Člen: izredni dogodki, višja sila:
V primeru ko višja sila (prometne in naravne nesreče, odpovedi opreme, bolezen, ipd.) prepreči zvajanje sotoritev na strani izvajalca, ta povrne vplačan avans in po svoji najboljši moči skuša pomagati naročniku, dodatnih obveznosti do njega nima.
V primeru, če višja sila na strani naročnika prepreči izvedbo storitve, izvajalec ob priloženem dokazu (policijsko ali zdravniško potrdilo) povrne plačani avans.

11. Člen: piškotki:
Spletno mesto gubancfoto.com, ob vaši privoltvi na obrazcu za piškotke, zbira anonimne podatke o obisku strani in aktivnosti na strani, kateri so kasneje uporabljeni v tržne namene. Piškotki pomagajo tudi pri odzivnem in nemotenem delovanju spletne strani.

12. Člen: varovanje osebnih podatkov:
Vaše osebne podatke, pridobljene v neposrendi komunikaciji, uporabljam zgolj za kvalitetno opravljanje storitve.

13. Člen: veljavnost splošnih pogojev poslovanja:
Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani gubancfoto.com. Naročnik se z rezervacijo termina zavezuje, da je z njimi seznanjen, se z njimi strinja in jih bo spoštoval. Gubanc Foto si pridržuje pravico, da Splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni. Fotograf in stranka se zavezujeta, da bosta vse spore reševala interno in sporazumno, sicer spor rešuje pristojno sodišče.

Gubanc Jure s.p., Gubanc Foto
Matična številka: 8246564000